privacy policy

nextcity.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. nextcity.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Concreet betekent dit:

– Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

nextcity.nl behoudt te allen tijde het recht het privacy statement te wijzigen.

Download hier het actuele privacy statement.

nextcity.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy vragen heeft neem contact met ons op via 0031 6 1489 2723 of mathias (at) nextcity (dot) nl.